Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Ostatní aktivity

Projekt průhledná obec

 

 
- tento návrh bude podán v nebližší úřední den na podatelně obce Dobrovíz
 

Cíle projektu PRŮHLEDNÁ RADNICE

Tyto stránky vznikly v reakci na předvolební kampaň určitých stran, které v předvolebním období slibovaly, že zajistí průhlednost komunální politiky. Obáváme se, že poté, kdy tyto strany ovládly města (samy či v koalicích), budou pokračovat v nepřehledném hospodaření a umožní tak vyvádění obecních peněžních prostředků či majetku do soukromých rukou jinak než výhodně pro obecní kasu.

Jsme přesvědčeni, že veřejná kontrola komunálních výdajů je nutná pro zabránění rozhazování prostředků, které obce získaly z přerozdělených vybraných daní.

Co musí "průhledná radnice" splňovat?

Průhledná radnice by měla splňovat podmínky, které občanům umožní nezávisle posuzovat činnost zastupitelů, výdaje obce a závazky (ze smluv). Jde o následující oblasti:

Průhledné výdaje

Průhledná radnice by především neměla před svými přispěvateli (občany) tajit výdaje. Proto požadujeme, aby veškeré výdaje radnic (nad určitý limit) musely být zveřejňovány na internetu. Mnozí by mohli namítnout, že do výdajů jednotlivých radnic by měli mít možnost nahlížet jen občané, kteří v obci bydlí. Myslíme si, že tomu tak není, a to proto, že obce jsou financovány především z přerozdělených daní vybraných na celostátní úrovni v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní.

Průhledné smlouvy

Obce uzavírají smlouvy, tyto však v některých případech obsahují ustanovení, které zakazuje text smlouvy zveřejnit (obvykle s odkazem na "obchodní tajemství". Máme za to, že výdaje plynoucí z vybraných daní, se bytostně dotýkají všech daňových poplatníků, a tedy všichni daňoví poplatníci mají právní zájem na zjištění obsahu smluv a souvisejících dokumentů (příloh, dodatků, předávacích protokolů, ...). Smlouvy často obce zavazují k výdajům, představují tedy zatížení obecní kasy v budoucnosti. Proto požadujeme, aby všechny nově uzavřené smlouvy nesměly obsahovat hrozbu sankce v případě jejich zveřejnění, a aby všechny zveřejnitelné smlouvy, jejich přílohy, dodatky a předávací protokoly musela obec zveřejňovat na internetu.

Průhledné rozhodování

Zvolení zastupitelé a členové obecních rad konají v obecních záležitostech za voliče v zastoupení (z toho plyne i název role - "zastupitel"). Zastupitelstva jsou de facto místními parlamenty, obecní rady vládami. Máme za to, že zastupitelé a radní by (s výjimkou personálních voleb - do funkcí) měli hlasovat veřejně. Jsme přesvědčeni, že zápisy z jednání zastupitelstva i rady stejně jako texty usnesení by měly být vždy zveřejňovány na internetu.

Veřejné hlasování nepožadujeme jen v případě personálních voleb - tedy při volbě členů rady, při volbě starosty, při odvolávání. Máme za to, že skutečný názor se v takovém případě nejlépe zjistí v tajné volbě, neboť veřejné hlasování v personálních věcech může narušit osobní vztah mezi hlasujícím a osobou, o které se hlasuje. Tento princip (veřejné hlasování s výjimkou personálních hlasování) odpovídá i způsobu hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Požadujeme proto, aby zápisy z jednání zastupitelstev i rady musela obec zveřejňovat na internetu včetně jmenovitého přehledu hlasování ke každému bodu.